| ویکی پدیا فارسی

خبر می رسد 

که دوران اندوه سر می رسد 

چرا ما در انبوه اندوه وا مانده ایم 

ز شور دل خود جدا مانده ایم 

ر درمان این زخم در مانده ایم 

چگونه من از دست خود 

ز دست دل خود 

          -شکایت کنم!؟

چگونه برای نسیم 

      ز طوفان بگویم!؟

ز زخم دل خود 

برای نگار خطابخش چیزی بگویم!؟

خبر می رسد 

بشیری درون دل عاشقم 

   ز بیرون خبر می دهد!

چگونه بگویم 

دروغ است سرمای دی در بهار!؟

چگونه تشکر کنم از خداوند هستی!؟ 

که بسته است جز دَرِ خود به رویم 

 

چگونه!؟ کجا!؟